Học bổng du học Mỹ

Học bổng du học Mỹ bậc Trung học

Monterey Bay Academy Cấp học Điều kiện Monterey Bay Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $15,000 / năm

The Knox School Cấp học Điều kiện The Knox School

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $24,000 / năm

West Nottingham Academy Cấp học Điều kiện West Nottingham Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $23,300 / năm

Thornton Academy Cấp học Điều kiện Thornton Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $18,000 / năm

Washington Academy Cấp học Điều kiện Washington Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $18500 / năm

Học bổng du học Mỹ bậc Đại học - Cao Đẳng

New Jersey Institute of Technology Cấp học Điều kiện New Jersey Institute of Technology

NJIT Scholarship

Giá trị: $10,000 - $25,000

GPA 3.0+

1270+ SAT hoặc 26+ ACT

University of Nebraska - Lincoln Cấp học Điều kiện University of Nebraska - Lincoln

Merit-based scholarship

Giá trị: $2000 - $15000

University of South Florida (USF) Cấp học Điều kiện University of South Florida (USF)

INTO Regional Scholarship

Giá trị: $5,00 - 10,000

Suffolk University Cấp học Điều kiện Suffolk University

Automatic Merit Scholarship

Giá trị: $4,000 - $18,500

The University of Alabama at Birmingham (UAB) Cấp học Điều kiện The University of Alabama at Birmingham (UAB)

Automatic Merit Scholarship

Giá trị: $7,500

Học bổng du học Mỹ bậc Thạc sỹ và sau Đại học

New Jersey Institute of Technology Cấp học Điều kiện New Jersey Institute of Technology

EduCo Scholarship for graduate programs

Giá trị: $3,000 - $4,000

Arizona State University Cấp học Điều kiện Arizona State University

scholarship for transfer and graduate international student

Giá trị: up to 10,000USD/1 năm, có thể gia hạn tới 2 năm

Illinois Institute of Technology Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology

Housing scholarship

Giá trị: 4,000 USD

Graduate Direct Entry

Giá trị: Up to 8,000 USD( mỗi năm cấp 4,000 USD)

Illinois State University Cấp học Điều kiện Illinois State University

Graduate International Admission Scholarship

Giá trị: $2000

GPA 3.5