International Student Scholarship

International Student Scholarship

SAE Institute
Tổ chức cấp học bổng SAE Institute
Tên chương trình học bổng International Student Scholarship
Loại học bổng 0
Bậc học Bachelor
Giá trị học bổng 10% all tuition fee

Số lượng

Chuyên ngành
Hạn nộp 3 tháng trước khi bắt đầu học
Điều kiện tóm tắt
GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Điều kiện chi tiết

- Là sinh viên quốc tế học toàn thời gian, nộp đơn xin học bổng

Học bổng bạn có thể quan tâm

University of Technology Sydney UTS

South East Asia Postgraduate Business Merit Scholarship

25% all tuition fee

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

University of Technology Sydney UTS

UTS Grant for Masters by Coursework Students

$3,000 the first session

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

University of Technology Sydney UTS

Postgraduate Academic Excellence Scholarship

$5,000 first session

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

University of Technology Sydney UTS

International Postgraduate Coursework Full Tuition Scholarship

100% all tuition fee

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

University of Technology Sydney UTS

UTS Science International Diploma to Degree Scholarship for Excellence (INSEARCH)

$5.000

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Manhattan College

International Scholarship

$ 6,000 - $ 30,000

mỗi năm

Chi tiết

Rollins College

Presidential Scholarships

$24,000/năm

GPA >3.3

Chi tiết

Rollins College

Centennial Scholarships

$ 5,000 - $ 20,000

GPA >3.1

Chi tiết

Rollins College

Donald J. Cram Science Scholarships

$5,000/năm

Chi tiết

Rollins College

Alonzo Rollins Scholarships

$27,000/năm

GPA >3.5

Chi tiết